Firmadele ja maaomanikele

Parkimisteenuse korraldamine firmadele ja maaomanikele.
Kirjutage meile

Teenuse osutamise leping

Parkimisteenuse korraldamiseks sõlmitakse Parkit OÜ ja firmade vahel (haridusasutused, äriühingud, kauplused,sotsiaalmaade haldajad jt) Lepingu. Lepingu sõlmimiseks tuleb koos avaldusega esitada väljavõte Kinnisturegistrist ja kinnistu haldamise/kasutamise alusdokumendist kadastriplaanile tähistatud parkimisala

Parkimisala seadmine

Parkimisala seadmise eesmärgiks on tagada jalakäijate ja sõidukite ohutus, mahutada parkimisalale minimaalse manööverdusega võimalikult palju sõidukeid ning hoida vabad juurdepääsud sõiduvahenditele. Parkit OÜ koostab firma tellimisel kinnistu parkimisplatsi asendiplaani millel määratakse autode asetus parkimiseks. Täpsustame kooskõlastatult parkimiskohtade joonte asukohad.

Parkimisalade kord ja märgistus

Esmalt lepitakse kokku parkimisala omaniku või haldajaga kehtima hakkav parkimiskord. Parkimisala teabetahvlile kantakse tellija ettepanekul tehtud erilist tähelepanu nõudvad tingimused.Järgnevalt kujundatakse märgistus ja määratakse nende asukohad kinnistu territooriumil järgides Eesti Standardikeskuse poolt seatud nõuded parkimiskohtade märgistamisel. Parkimisala omaniku(e) tellimusel joonitakse parkimisalad, paigutatakse parkimisteavet ja -korraldust ning liiklust korraldavad märgid.

Parkimise eest tasumine

Tasulistel parkimisaladel (nt kaupluste parklad, hoonestamata kinnistud jm alad) võib parkimistasu teostada mobiiltelefoni ja ka parkimisautomaadi abil. Parkimistasu vormistatakse parkla teabetahvlil kirjeldatud juhendi alusel.

Parkimise õigus firma parkimisalal

Eraparkla teabetahvlil välja toodud tingimusi tuleb käsitleda lepingu tüüptingimustena mida lepingupooled ei ole eraldi läbi rääkinud.

Tüüptingimused on lepingu osaks, kui neid kasutav OÜ Parkit lepingu poolena nendele selgelt viitas ja teisel lepingupoolel, parkimist kasutaval sõidukijuhil oli võimalus nende sisust teada saada. Sellel eesmärgil on lepingutingimused paigutatud ka parkla sissesõidu juurde, et parklasse sisenedes oleks sõidukijuhile lepingu olemus ja tingimused arusaadavad.

Leping loetakse sõlmituks, kui mõlemad pooled on sellekohast tahet väljendanud, tehes muuhulgas toiminguid tahte väljendamise tõendamiseks. Lepingu sõlmimisena ei tõlgendata ainult kirjalikule lepingule allkirja andmist, vaid see on sõlmitud ka juhul, kui klient sõidukit pargitakse eraparklasse pärast seda, kui tal on olnud võimalus tutvuda parkimisala teabetahvlil olevate lepingutingimustega. Sõiduki parkimisega on väljendatud nõusolekut olla õiguslikult seotud ning sellest hetkest loetakse ka leping sõlmituks.

Tingimustega mittenõustumise korral jaab sõidukijuhile võimalus autot mitte parklasse jätta.

Firmadele ja maaomanikele

Parkimise korraldamine firmadele ja maaomanikele

Korteriühistutele

Parkimise korraldamine
korteriühistutele

Liiklusmärgid

Mida peab kvaliteetsete liiklusmärkide tegemisel arvestama

Joonimine ja teekattemärgistu

Tellimusel kujundatakse märgistus ja määratakse nende asukohad

Parkit OÜ parklate opereerimise klienditugi toimub ööpäevaringselt infotelefoni

58 0707 11Kirjutage meile

Miks meie?

Parklates ja kinnistumaal korraldavad parkimist, tagavad parkimiskorda ning teostavad kontrolli meie parkimiskontrolörid. Kontrolör on äratuntav meie logoga tähistatud vormirõivaste järgi, neile on välja antud pildiga Parkit OÜ Kontrolöri tõend ja nende käsutuses on Parkit OÜ logoga sõiduauto.

Parkit OÜ | Privatsuspoliitika

Kontakt

ParkIT OÜ

Reg.nr. 12135716

Telefon: +372 5807 0711

e-post: info@parkit.ee