Leppetrahvid

Kirjutage meile

Võlaõigusseaduse § 158.
Leppetrahvi mõiste

(1) Leppetrahv on lepingus ettenähtud lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele lepingus määratud rahasumma.

(2) Leppetrahvi kohta sätestatut kohaldatakse ka teole, mille lepingut rikkunud lepingupool peab kahjustatud lepingupoole huvides tegema.

Leppetrahv on lepinguline sanktsioon lepingu rikkumise eest, ehk lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele lepingus kindlaksmääratud rahasumma. Leppetrahv erineb kohaliku omavalitsuse heaks töötava parkimisjärelevalve ametiisiku poolt tehtud viivistasu otsusest selle poolest, et tegemist ei ole haldusorgani poolt määratud ja kohaliku omavalitsuse arvele tasumisele kuuluva rahasummaga, vaid eraisikute vahelisest lepingust tuleneva kohustusega.

Parkimistrahvist võib vahel juriidiliste nõksudega pääseda, aga õigem on siiski trahv tasuda. Kui pargite sõiduki eraparklasse, ei oma selleks luba või ei maksa parkimistasu, oleks õige ja õiglane siiski hiljem leppetrahv ära maksta. Kui aga eelpool kirjeldatud asjaolud on vaieldavad, tasuks kohe mõelda vaidlustamisele, jäädvustades kaamera või telefoniga toimunu

Parkimise järelevalve

Parkimisteenustega tegelevate ettevõtete kogemused on näidanud, et ainult liiklusmärkide paigaldamisest jääb soovitud tulemuse saavutamiseks vaheks. Parkla kasutamine on osake teedel ja tänavatel valitsevast liikluskultuurist. Seetõttu on oluliseks tegevuseks parkimiskorralduse järelevalve – parkimiskontrolli teostamine. Tegevuse käigus kontrollitakse, kas sõidukid on pargitud vastavalt parklas kehtestatud parkimistingimustele.

Parkimise järelevalvet viiakse läbi vastavalt Teenuse osutamise Lepinguga kokkulepitud tingimustele 24h ööpäevas

Parkimise tingimuste täitmise kontrolli teostavad OÜ Parkit kontrolörid eravaldustes, mille omanikud on sõlmitud meiega Teenuse osutamise lepingu ja valduse parkimisala on märgistatud nõuetekohaste liikumismärkidega ja parkimistingimusete teabetahvliga. Kontrolörid vormistavad leppetrahvi kviitungi juhtumitel mil sõidukil puudub või ei ole paigutatud nõuetekohaselt parkimisõigust tõendavat parkimiskaarti, auto on pargitud selleks mitteettenähtud kohas (näiteks kollane joon, kõnniteedel, liikluse takistamine).

Tasulisel parkimisalal tasumata parkimise eest ja parkimise eritingimusi käsitlevate nõuete eiramise korral (näiteks parkimisaja algusaja märkimata jätmine).

Leppetrahvi kviitung suletakse 10X15 kilepakendisse ja paigutatakse sõiduki esiklaasi juhipoolsele küljele

Parkimistingimused

Põhinõuded ehk parkimistingimused trükitakse parkimisala teabetahvlile

Tasulised parklad

Meie opereerida on 12 tasulist parkimisala.

Parklate nimekiri

Tasulised parklad ja KÜ parklate nimekiri

Mobiilne parkimine

Mobiilse parkimise juhend

Leppetrahvid

Leppetrahv on lepinguline sanktsioon lepingu rikkumise eest

Parkit OÜ parklate opereerimise klienditugi toimub ööpäevaringselt infotelefoni

58 0707 11Kirjutage meile

Miks meie?

Parklates ja kinnistumaal korraldavad parkimist, tagavad parkimiskorda ning teostavad kontrolli meie parkimiskontrolörid. Kontrolör on äratuntav meie logoga tähistatud vormirõivaste järgi, neile on välja antud pildiga Parkit OÜ Kontrolöri tõend ja nende käsutuses on Parkit OÜ logoga sõiduauto.

Parkit OÜ | Privatsuspoliitika

Kontakt

ParkIT OÜ

Reg.nr. 12135716

Telefon: +372 5807 0711

e-post: info@parkit.ee