Privatsuspoliitika

ParkIt OÜ privaatsustingimused ja isikuandmete töötlemise põhimõtted
Kirjutage meile
Isikuandmete vastutav töötleja on ParkIT OÜ ( Lastekodu 48, 10144 Tallinn, registrikood 12135716).

ParkIt OÜ väärtustab oma Kliente, Külastajaid ning Koostööpartnereid ning austab nende õigust privaatsusele ja nende andmete kaitsele. Soovime, et meie Kliendid oleksid teadlikud millised on nende õigused ja kuidas võib oma õigused teostada; kuidas ja mis põhjusel ParkIt OÜ kasutab nende andmeid.

Käesolevast juhendist leiad infomatsiooni ParkIt OÜ poolt töödeldavate isikuandmete kohta, töötlemise põhimõtted, õiguslikud alused ja milliseid meetmeid rakendame isikuandmete kaitsmiseks jne.

1. Mõisted

1.1. Juhend  – on käesolev tekst, mis reguleerib ja täpsustab isikuandmete töötlemisega seonduvat.

1.2 Andmesubjekt – on füüsiline isik, kelle kohta ParkIT OÜ-l on andmeid, millega on võimalik isik tuvastada. Andmesubjektideks  on kliendid ja potentsiaalsed kliendid, koostööpartnerid, e-keskkonna külastajad, leppetrahvile vaide esitajad ning  töötajad, kelle kohta on ParkIt OÜ-l on isikuandmeid

Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava andmesubjekti kohta

1.3 Andmed – on teave, mille abil ei ole võimalik ilma täiendavat teavet omamata füüsilist isikut tuvastada

1.4 Isikuandmete töötlemine  igasugune andmesubjekti isikuandmetega tehtav toiming sh isikuandmete salvestamine, säilitamine, kogumine ja korrastamine, muutmine, kastutamine või hävitamine, juurdepääsu võimaldamine, edastamine, kustutamine ja avalikustamine .

1.5 Klient – iga füüsiline või juriidilne isik, kes kasutab, kasutas või on avaldanud soovi kasutada ParkIt OÜ parkimisteenuseid.

1.6 Külastaja – isik , kes kasutab ParkIT OÜ veebilehte (nt kui meie kodulehe kaudu esitate leppetrahvi vaide).

1.7 Vastutav töötleja – füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

1.8 Koostööpartner  füüsiline või juriidiline isik, kellega ParkIt OÜ on sõlminud lepingu äritegevuse edendamiseks ning läbi kelle tegevuse on võimalik pakkuda klientidele parkimisteenust.

1.9 Leping – kliendi või kostööpartneriga sõlmitud leping parkimisteenuse osutamiseks.

1.10 E-keskkond – ParkIt OÜ koduleht ja iseteeninduse keskkond.

2. Põhimõtted

2.1 ParkIt OÜ  tagab isikuandmete töötlemisel, et:

 • Igasugune andmesubjekti isikuandmetega tehtav toiming (isikuandmete hävitamine, kustutamine , edastamine, kasutamine, juurdepääsu võimaldamine, muutmine, salvestamine, kogumine jne) toimub kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EL isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679)
 • Töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev
 • Isikuandmed  on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt
 • Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlksmääratud ning õiguspärasel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus
 • Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning kasutusele võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks ja parandataks viivitamata
 • Isikuandmeid säilitatakse isiku tuvastamist võimaldaval kujul ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmed töödeldakse või seadusega pandud kohustuste täitmine seda ette näeb 
 • Isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sekahugas kaitseb loata või abaseaduslik töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid
 • ParkIt OÜ eesmärgiks on tagada andmesubjekti õigustest, huvidest ja vabadustest lähtuv isikuandmete töötlus
 • ParkIt OÜ on kehtestanud protseduurreeglid ja sisesed juhendid sellest, kuidas tagada isikuandmete konfidentsuaalsus ja turvalisus. Meie töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning kohustavad neid jälgima

3. Isikuandmete  liigid, töötlemise alused, eesmärgid ja säilitamine

3.1 Vastutava töötlejana ParkIT OÜ töötleb andmeid sh ka isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, lepingu täitmiseks, seadusest tulenevate kohustuse täitmiseks ning õigustatud huvist lähtuvalt. 

3.2 ParkIt OÜ töötleb järgnevaid andmeid järgnevatel eesmärkidel:

 • Isiklikud andmed (nt nimi, isikukood või sünniaeg) kasutatakse kliendi tuvastamiseks
 • Kontaktandmed (nt  e-posti aadress, elukoha aadress) kasutatakse sõlmitud lepingute täitmiseks, andmesubjektile teabe edastamiseks
 • Telefoninumbrid kasutatakse sõidukiga seotud tasumata leppetrahvinõuetest teavitamiseks ja leppetrahvinõuetele esitatud pretensioonide menetlemiseks
 • Sõiduki registreerimisnumbrid kasutatakse parkimisõiguse kontrollimiseks
 • Andmed parkimistingimuste rikkumise ja parkimise kohta  (nt kuupäev, kellaaeg, foto, parkimisala) kasutatakse lepingu täitmise tagamiseks ja leppetrahvi sissenõudmiseks
 • Panga- ja makseandmed (nt lepinguliste maksete puhul)

 

3.3 PakIt OÜ töötleb andmesubjekti nõusoleku alusel edastatud andmeid sh ka isikuandmeid (nt leppetrahvi vaietele vastamiseks, müügipakumiste saatmiseks) täpselt nendes ulatuses, piirdes ja eesmärkidel, mille andmesubjekt on kindlaks määranud. Vabatahtlikult, teadlikult ja  konkreetselt antud nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui ka elektroonilisel teel.

3.4 ParkIt OÜ töötleb andmeid sh isikuandmeid seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Isikuandmete ja andmete töötlemise tuleb lugeda seaduslikuks, kui töötlemine on vajalik seoses lepinguga (sh lepingu sõlmimise kavatsusega)

 • Töötleme andmeid  ja sh isikuandmeid lepingute sõlmimiseks, isikute tuvastamiseks, klientide pöördumiste ja teeninduskõnete haldamiseks; Teenuste osutamiseks ning sellega seonduvalt ka kliendiandmete parandamiseks ja täiendamiseks;
 • Töötleme andmeid isikuandmete kaitse seadusest ja isikuandmete üldmäärusest tulenevate nõuete järgimiseks;
 • Töötleme andmeid andmesubjekti maksekohustuse täitmise tagamise ja raamatupidamise seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks
 • Töötleme andmeid riigiasutuste päringutele vastamiseks (nt Andmekaitseinspektsioon);
 • Töötleme andmeid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks, realiseerimiseks ja kaitsmiseks; kohtute poole pöördumiseks

3.5 ParkIt OÜ töötleb andmeid sh isikuandmeid õigustatud huvist lähtuvalt selleks, et täita oma äritegevusega seotud ülesandeid. Eelkõige töötlemine võib toimuda järgmistel eesmärkidel:

 • ParkIt OÜ põhiõiguste kaitseks nt õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks kohus või kohtueelses menetluses
 • Pretensioonide lahendamiseks
 • Teenuste kvaliteedi hindamiseks ja parandamiseks
 • Õigusnõute esitamiseks teha päringud riiklikesse regitritesse (nt maanteamet, rahvastikuregister, äriregister)
 • Pettuse ennetamiseks
 • Organisatsioonilised eesmärgid, sh finantsjuhtimiseks
 • IT-süsteemi ja võrguturbe tagamiseks

3.6 ParkIt OÜ säilitab isikuandmeid perioodil, мis on vajalik eesmärkide saavutamiseks või seni kauа, kuni seadusega pandud kohustuste täitmine seda ette näeb. Samas teatud juhtudel oma õiguste kaitseks, nt juhul kui andmeid kasutatakse kohtumenetluses, kehtivad kustutamistele erandid.

 • Raamatupidamisdokumente säilitame 7 aastat lepingu lõppemisest.
 • Võlgnevuse andmed, juhul kui on alustatud kohtu kaudu sissenõudmise menetlus – 10 aastat võlgnevuse tekkimisest.
 • Lepingu täitmisega seotud isikuandmeid säilitame lepinguliste nõuete tähtajani ning tahtliku rikkumise korral 10aastat.

4. Andmete ja isikuandmete edastamine ja avalikustamine kolmadatele              isikutele.

4.1 ParkIt OÜ võib edastada, küsida ja vastu võtta andmeid sh isikuandmeid koostöö raames ja korras tingimustel, et vastav töötlus ja eesmärk on seaduslik.  

4.2 ParkIt OÜ ei väljasta isikuandmete töötlemise protsessis teatavaks saanud isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamine on vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks; parkimisteenuse osutamisega seotud küsimuste/probleemide/vaidluste lahendamiseks; andmesubjekt on andnud selleks oma nõusoleku või ParkIt OÜ-l on selleks õigustatud huvi.

4.3 Andmed ja isikuandmed edastatakse teenuste osutamise ja sõlmitud lepingute täitmisega seotud isikutele ja organisatsioonidele nagu maksehäireregistritele, võlgade sissenõudmisteenuse osutajatele, IT partneritele ja riigiasutustele.

5. Isikuandmete töötlemise turvalisus

5.1 Isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmiseks ja kaitseks rakendame isikuandmete kaitsel asjakohaseid korraldusikke ja tehnilisi meetmeid:

 • ParkIt OÜ töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning kohustavad neid jälgima. Meil on kehtestatud protseduurreeglid ja sisesed juhendid sellest, kuidas tagada isikuandmete konfidentsuaalsus ja turvalisus. 
 • Juurdepääs isikuandmetele on võimaldatud ainult nendele isikutele, kellel on selleks tööülesannetest lähtuv vajadus.
 • Isikuandmete konfidentsuaalsus, terviklikkus ja kättesaadavus on tagatud, kasutatava rist-ja tarkvara abil.

6. Andmesubjekti õigused ja pöördumiste esitamine

6.1 Andmesubjektil on isikuandmete töötlemisega seoses alljärgnevad õigused:

 • Õigus tutvuda kogutud tema kohta andmetega.
 • Õigus saada teavet kogutud  isikuandmete kohta.
 • Õigus ebaõigete andmete parandamisele.
 • Õigus andmete kustutamisele (andmed võib kustutada kui ei ole  seaduslikku alust edasiseks töötlemiseks).
 • Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist juhul, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse aluse lubatud või kui andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal. isikuandmete õigust kontrollida või kui isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist
 • Õigus võtta tagasi nõusolek, kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek.
 • Õigus nõuda andmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale  või saada isikuandmed masinloetaval kujul endga kaasa.
 • Õigus esitada vastuväited isikuandmete töötlemise kohta, mis toimub õigustatud huvi alusel.
 • Õigus pöörduda isikuandmete töötlemisega seonduva küsimuse, kaebuse või taotluse korral ParkIt OÜ poole, esitades digitaalselt allkirjastatud taotlus e-postile andmekaitse@parkit.ee. ParkIt OÜ vastab andmesubjekti poolt esitatud vastuväidetele ja sooviavaldusele hiljemalt ühe kuu jooksul pärast sooviavalduse või vastuväite saamist. 
 • Õigus pöörduda kaebusega ParkIt OÜ, Andmekaitse ja kohtu poole juhul kui andmesubjekt leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema õigusi. 

7. ParkIt OÜ-l on õigus Andmekaitse tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta

ParkIt OÜ andmekaitse spetsialist
Jelena Bereznaja
andmekaitse@parkit.ee

Firmadele ja maaomanikele

Parkimise korraldamine firmadele ja maaomanikele

Korteriühistutele

Parkimise korraldamine
korteriühistutele

Liiklusmärgid

Mida peab kvaliteetsete liiklusmärkide tegemisel arvestama

Joonimine ja teekattemärgistu

Tellimusel kujundatakse märgistus ja määratakse nende asukohad

Parkit OÜ parklate opereerimise klienditugi toimub ööpäevaringselt infotelefoni

58 0707 11Kirjutage meile

Miks meie?

Parklates ja kinnistumaal korraldavad parkimist, tagavad parkimiskorda ning teostavad kontrolli meie parkimiskontrolörid. Kontrolör on äratuntav meie logoga tähistatud vormirõivaste järgi, neile on välja antud pildiga Parkit OÜ Kontrolöri tõend ja nende käsutuses on Parkit OÜ logoga sõiduauto.

Parkit OÜ | Privatsuspoliitika

Kontakt

ParkIT OÜ

Reg.nr. 12135716

Telefon: +372 5807 0711

e-post: info@parkit.ee