Privatsuspoliitika

Parkit OÜ isikuandmete töötlemise ja kaitse üldpõhimõtted.
Kirjutage meile
Isikuandmete vastutav töötleja on Parkit OÜ ( Lastekodu 48, 10144 Tallinn, registrikood 12135716).

Igasugune andmesubjekti isikuandmetega tehtav toiming (isikuandmete hävitamine, kustutamine , edastamine, kasutamine, juurdepääsu võimaldamine, muutmine, salvestamine, kogumine) toimub kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EL isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679).

Parkit OÜ töötleb iskuandmeid lepingu täitmiseks, õigustatud huvist lähtuvalt , seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, parkimisteenuse osutamisega seotud küsimuste/probleemide/vaidluste lahendamise eesmärgil ja andmesubjekti nõusoleku alusel.

Parkit OÜ säilitab isikuandmeid isiku tuvastamist võimaldaval kujul ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmed töödeldakse või seadusega pandud kohustuste täitmine seda ette näeb ning Parkit OÜ õiguste kaitseks.

Parkit OÜ töötleb isikuandmeid turvaliselt, konfidentsiaalselt ja kooskõlas õigusnormidega, rakendades selleks asjakohased töökorralduslikud ja tehnilised kaitsemeetmed.

Parkit OÜ on kehtestanud protseduurreeglid ja sisesed juhendid sellest, kuidas tagada isikuandmete konfidentsuaalsus ja turvalisus. Parkit OÜ töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning kohustavad neid jälgima.

Parkit OÜ ei väljasta isikuandmete töötlemise protsessis teatavaks saanud isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamine on vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks; parkimisteenuse osutamisega seotud küsimuste/probleemide/vaidluste lahendamiseks; tuleneb seadusest; andmesubjekt on andnud selleks oma nõusoleku või ParkIt OÜ-l on selleks õigustatud huvi.

Parkit OÜ võib edastada, küsida ja vastu võtta andmeid, sh isikuandmeid koostöö raames ja korras maksehäireregistritele, võlgade sissenõudmisteenuse osutajatele, IT partneritele.

Parkit OÜ säilitab e-posti, telefoni jm teel antud teateid, korraldusi ja muid toimingud, mida isik on teinud kuni see on nende kogumise eesmärgi täitmiseks vajalik ning vajadusel kasutada kogutud info korralduste ja muude toimingute tõendamiseks.

Isikul on õigus tutvuda enda Parkit OÜ poolt töödeldatavate isikuandmetega, nõuda isikuandmete parandamist, töötlemise piiramist, üleandmist, kustutamist ja esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes. Isikul on õigus oma privaatsusõiguste kaitseks pöörduda ParkIt OÜ, Andmekaitse Inspektsiooni ja/või kohtu poole.

Isikuandmete töötlemisega seotud andmete korrigeerimiseks, andmete ja teabe saamiseks, nõusolekute tagasivõtmiseks ja kaebuste esitamiseks saatke palun e-kiri: info@parkit.ee

Firmadele ja maaomanikele

Parkimise korraldamine firmadele ja maaomanikele

Korteriühistutele

Parkimise korraldamine
korteriühistutele

Liiklusmärgid

Mida peab kvaliteetsete liiklusmärkide tegemisel arvestama

Joonimine ja teekattemärgistu

Tellimusel kujundatakse märgistus ja määratakse nende asukohad

Parkit OÜ parklate opereerimise klienditugi toimub ööpäevaringselt infotelefoni

58 0707 11Kirjutage meile

Miks meie?

Parklates ja kinnistumaal korraldavad parkimist, tagavad parkimiskorda ning teostavad kontrolli meie parkimiskontrolörid. Kontrolör on äratuntav meie logoga tähistatud vormirõivaste järgi, neile on välja antud pildiga Parkit OÜ Kontrolöri tõend ja nende käsutuses on Parkit OÜ logoga sõiduauto.

Kontakt

ParkIT OÜ

Reg.nr. 12135716

Telefon: +372 5807 0711

e-post: info@parkit.ee