Korteriühistutele

Parkimisteenuse korraldamine korteriühistutele.
Kirjutage meile

Teenuse osutamise leping

Parkimisteenuse korraldamiseks sõlmitakse Parkit OÜ ja eramaa omaniku või valdajaga või kinnistu omanike (korteriühistud) koosoleku volituse saanud isiku vahel Teenuste osutamise Lepingu. Lepingu sõlmimiseks tuleb koos avaldusega esitada kinnistu kadastriplaan, väljavõte Kinnisturegistrist ja kinnistu haldamise/kasutamise alusdokumendist. 

Parkimisala seadmine eramaadel

Parkimisala seadmise eesmärgiks on tagada jalakäijate ja sõidukite ohutus, mahutada kinnistu parkimisalale minimaalse manööverdusega võimalikult palju sõidukeid ning hoida vabad juurdepääsud elamutele vältimatu abi ja päästeteenistuse, kolimise, kaubaveo ja prügikonteinerite sõiduvahenditele.
Parkit OÜ koostab teie tellimisel kinnistu parkimisplatsi asendiplaani millel määratakse autode asetus parkimiseks. Kooskõlastatult kinnistuomanikega täpsustame parkimiskohtade joonte asukohad

Parkimisalade kord ja märgistus

Esmalt lepitakse kokku kinnistu haldaja või omanikuga kehtima hakkav parkimiskord. Kinnistu haldaja(te)l/omanikel on võimalik kehtestada sellineparkimiskorraldus nagu seda soovitakse. Parkimistingimuste teabetahvlile kantakse tellija ettepanekul tehtud erilist tähelepanu nõudvad tingimused.

Järgnevalt kujundatakse märgistus ja määratakse nende asukohad kinnistu territooriumil. Märgistus kantakse kinnistuplaanile. Kui markeeritav ala toimub eramaal mil KOV-st kooskõlastuse saamine ei ole kohustuslik, on äärmiselt soovituslik järgida Eesti Standardikeskuse poolt seatud nõuded parkimiskohtade märgistamisel.

Parkimisala omaniku(e) tellimusel joonitakse parkimisalad, paigutatakse parkimisteavet ja -korraldust ning liiklust korraldavad märgid

Parkimiskaardid

Parkit OÜ vormistab, tellib ja kiletab parkimisload ning väljastab need lepingupartneritele taotletud kogustes.

Parkimiskaardiga annab eravalduste omanike esindaja kinnistul või eravalduses olevatele sõidukiteomanikele parkimisõiguse.

Sõidukiomanik peab paigutama parkimiskaardi vastu sõiduki esiklaasi juhipoolsele küljele, et parkimisõigust tõendav dokument oleks nähtav ja selgesti loetav.

Tasulistel parkimisaladel (nt kaupluste parklad, hoonestamata kinnistud jm alad) võib parkimistasu teostada mobiiltelefoni ja ka parkimisautomaadi abil. Parkimistasu vormistatakse parkla teabetahvlil kirjeldatud juhendi alusel.

Parkimise õigus eraparklas

Eraparkla teabetahvlil välja toodud tingimusi tuleb käsitleda lepingu tüüptingimustena mida lepingupooled ei ole eraldi läbi rääkinud.

Tüüptingimused on lepingu osaks, kui neid kasutav OÜ Parkit lepingu poolena nendele selgelt viitas ja teisel lepingupoolel, parkimist kasutaval sõidukijuhil oli võimalus nende sisust teada saada. Sellel eesmärgil on lepingutingimused paigutatud ka parkla sissesõidu juurde, et parklasse sisenedes oleks sõidukijuhile lepingu olemus ja tingimused arusaadavad.

Leping loetakse sõlmituks, kui mõlemad pooled on sellekohast tahet väljendanud, tehes muuhulgas toiminguid tahte väljendamise tõendamiseks. Lepingu sõlmimisena ei tõlgendata ainult kirjalikule lepingule allkirja andmist, vaid see on sõlmitud ka juhul, kui klient sõidukit pargitakse eraparklasse pärast seda, kui tal on olnud võimalus tutvuda parkimisala teabetahvlil olevate lepingutingimustega. Sõiduki parkimisega on väljendatud nõusolekut olla õiguslikult seotud ning sellest hetkest loetakse ka leping sõlmituks.

Tingimustega mittenõustumise korral jaab sõidukijuhile võimalus autot mitte parklasse jätta.

Firmadele ja maaomanikele

Parkimise korraldamine firmadele ja maaomanikele

Korteriühistutele

Parkimise korraldamine
korteriühistutele

Liiklusmärgid

Mida peab kvaliteetsete liiklusmärkide tegemisel arvestama

Joonimine ja teekattemärgistu

Tellimusel kujundatakse märgistus ja määratakse nende asukohad

Parkit OÜ parklate opereerimise klienditugi toimub ööpäevaringselt infotelefoni

58 0707 11Kirjutage meile

Miks meie?

Parklates ja kinnistumaal korraldavad parkimist, tagavad parkimiskorda ning teostavad kontrolli meie parkimiskontrolörid. Kontrolör on äratuntav meie logoga tähistatud vormirõivaste järgi, neile on välja antud pildiga Parkit OÜ Kontrolöri tõend ja nende käsutuses on Parkit OÜ logoga sõiduauto.

Parkit OÜ | Privatsuspoliitika

Kontakt

ParkIT OÜ

Reg.nr. 12135716

Telefon: +372 5807 0711

e-post: info@parkit.ee